Korraldatud jäätmevedu Saaremaa valla Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnas
Üldinfo
Hinnakiri
Jäätmeveoteenuse osutamise leping  ja lisa 1
Lisa 2  Konteineri kasutusjuhend
Lisa 4 Jäätmeveoteenuse osutamise tüüptingimused


 

ÜldinfoAnname teada, et 1.märtsist 2019 alustab korraldatud jäätmeveo raames Saaremaa  vallas Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnas prügiveo teenuse osutamist OÜ Prügimees ja seda kuni 31.01.2020.a.
Seoses sellega on OÜ-l Prügimees ainuõigus vedada nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid. Piirkonna kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 01.03.2019. Seni sõlmitud lepingutesse viiakse sisse muudatused (eelkõige muutuvad teenustasud ja väljavedu muutub regulaarseks). Jäätmevedu ülalnimetatud piirkondades  toimub vastavalt Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjale.

Lepingutest

OÜ Prügimees klienditeeninduses Talli tn.4 alustatakse jäätmevaldajatega, kellel lepingud puuduvad,  uute lepingute sõlmimist alates 1. veebruarist. Klienditeenindus on avatud tööpäeviti kell 8-17, lõuna kell 12-13. Telefon 4531603. 
Palume Teile saadetud jäätmeveo teenuse osutamise lepingu ja selle lisadega tutvuda. Kui soovite teha oma rekvisiitides või lepingu lisas 1 muudatusi või parandusi, andke klienditeenindusele sellest teada. Kui Te muudatusi teha ei soovi, allkirjastage leping ja saatke posti või e-mailiga või tooge ise  klienditeenindusse .
Lepingu allkirjastamine ei ole kohustuslik, küll aga tuleb teenuse saamiseks klienditeenindusele teatada jäätmemahuti suurus, millega prügi üle antakse, soovitud veo sagedus ja arve saaja andmed. Jäätmevaldajad, kes vedajaga ühendust ei võta, pannakse graafikusse standardpaketiga.

Standardpakett

Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Regulaarne väljavedu peab toimuma tiheasustusalal vähemalt üks kord 4 ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalad on Salme ja Kihelkonna alevikud.

Nõuded kogumisvahenditele

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid standardseid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav. Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. Mahutisse on keelatud panna ohtlikke- ja suurjäätmeid, vedelaid jäätmeid, kive, ehitusprahti, jahutamata tuhka, elektri-ja elektroonikajäätmeid, vanarehve, samuti tühjendamist raskendavaid ja vigastusi põhjustada võivaid materjale või esemeid. Kogumismahuti ei tohi olla ületäitunud. Ületäitunuks loetakse konteinerit, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda. Mahutil peab olema kiri kinnistu aadressiga või talu nimega.

Tooge konteiner või jäätmekott tee äärde

Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja päevadel. Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6.00-ks. Palume tagada veopäeval jäätmemahutile juurdepääs. Lukustatud konteinerid peavad olema avatud veopäeva hommikuks.. Töötsoon jäätmemahuti ees ja mahuti kaan peavad olema puhastatud lumest ja jääst. Palume kuni 800 liitrised mahutid tühjenduspäeval paigutada jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, tasasele horisontaalsele alusele,  võimalikult jäätmeveoki peatumiskoha lähedale. Vedajal on õigus küsida konteineri käsitranspordi eest teenustasu vastavalt hinnakirjale. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema piisava kandevõimega, talvisel ajal lumest puhastatud ja vaba muudest transporti takistavatest esemetest. 


Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest  vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.


Ühiskonteineri kasutamine

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist konteinerit (jäätmekoti ühiselt kasutada ei saa), sel juhul peab ühismahuti omanik esitama vallavalitsusele kirjalikult ühismahutit kasutavate isikute nimed, kinnistute aadressid ja kontaktandmed kinnitades sellega nõusolekut mahuti ühiseks kasutamiseks.


Teenustasudest

Jäätmeveo teenustasud ja lisateenuste tasud on kindlaks määratud hankelepingus. Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, kui jäätmemahutit ei olnud tühjenduspäeval ettenähtud kohal või kui juurdepääs mahutile oli takistatud või jäätmemahuti oli tühi.
Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt 1,5 kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui mahuti peale või kõrvale on paigutatud mahutiväliseid jäätmeid ja sellest pole Vedajat eelnevalt teatatud. Samuti on õigus nõuda 1,5 kordset teenustasu, kui jäätmevaldaja on jäätmekotti pannud lubatust rohkem jäätmeid.


Palun võtke Prügimehe klienditeenindusega ühendust, kui:
- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;
- soovite muuta konteineri tühjendussagedust
- soovite osta või rentida konteinerit
- soovite lisateenuseid

Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;

Tellige e-arve

Eelistame saata oma klientidele e-arveid. Palume Teil teatada Prügimehe klienditeenindusele oma e-maili aadress. 

Kõik kliendid saavad järgmist veopäeva vaadata meie kodulehelt www.prugimees.ee , sisestades lepingu numbri vastavasse aknasse.OÜ Prügimees                                                                         
e-post: saaremaa@keskkonnateenused.ee                                                    
Talli 4, Kuressaare 93815
klienditeenindus tel: 4531603                                                      
koduleht: www.prugimees.ee                                                      

 

Hinnakiri

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri  Saaremaa Valla
Pihtla, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnas 2019.a.
 
Jäätmeliik Mahuti suurus Graafikujärgne tühjendus Sobimatute jäätmetega konteineri graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tühjendus Konteineri rent, kuu Konteineri müük
Segaolmejäätmed
 
jäätmekott, kuni 100L 2,85 5,70 4,28   2,00
Kuni 80L 2,28 4,56 3,42 3,00 50,00
kuni 100 L 2,85 5,70 4,28    
kuni 120 L 3,42 6,84 5,13    
kuni 140 L 3,99 7,98 5,99 3,00 50,00
kuni 200 L 5,70 11,40 8,55    
kuni 240 L 6,84 13,68 10,26 3,00 70,00
kuni 370 L 10,55 21,10 15,83 3,84 108,00
kuni 660 L 18,81 37,62 28,22 4,80 216,00
kuni 800 L 22,80 45,60 34,20 4,80 228,00
kuni 1100 L 31,35 62,70 47,03 6,00 252,00
kuni 1500 L 42,75 85,50 64,13 10,50  
kuni 2500 L 71,25 142,50 106,88 12,60  
kuni 3500 L 99,75 199,50 149,63 15,00  
kuni 4500 L 128,25 256,50 192,38    
 
Tühisõidutasu kõikide jäätmemahutite puhul on 50% tavapärasest teenustasust.
Ületäitunud konteineri puhul on teenustasu 1,5kordne.
Graafikuvälise tühjenduse teenustasu on 1,5-kordne graafikujärgse tühjenduse teenustasu
Mahutiväliste jäätmete teenustasu võrdub iga jäätmeliigi 1m3 teenustasuga (28,5 eurot).
 
Lisateenused 
konteineri paigaldamine, äratoomine, vahetamine ratastel plastkonteineri korral 28,50
konteineri paigaldamine, äratoomine, vahetamine 1,5 - 4,5 m3 konteineri korral 42,75
lukustatud konteineri, jäätmemaja,-aediku, tõkkepuu avamine ja sulgemine ühel tühjenduskorral 1,00
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (20-30m  peatuskohast) 12,00
Kordusarve ja/või võlateate saatmine tasumata arve kohta posti teel 4,20
Veograafiku väljastamine posti teel 2,40

Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu

 
Uudised ja teated
09.06.2020
23. ja 24.juuni prügiveost
23. juuni graafikujärgne prügivedu toimub samal päeval.
24.juuni graafikujärgne prügivedu toimub 25.juunil,neljapäeval.

Sooja jaani!
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata