Korraldatud jäätmevedu Lääne-Saaremaa veopiirkonnas


Head Lääne-Saaremaa piirkonna elanikud ja ettevõtjad!
 
Alates 1.märtsist 2020  jätkab  korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Lääne-Saaremaa piirkonnas  OÜ Prügimees ja seda kuni 28.02.2023.a. Piirkonna kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 01.03.2020.
OÜ-l Prügimees on ainuõigus vedada nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid, biojäätmeid ja vanapaberit. Lisateenusena on klientidel võimalik tellida pakendijäätmete vedu.  Jäätmevedu ülalnimetatud piirkonnas  toimub vastavalt Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjale.
 
Lepingutest
Saadame kõigile klientidele tutvumiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu.
Palume Teile saadetud jäätmeveo teenuse osutamise lepingu ja selle lisadega tutvuda. Kui soovite teha oma rekvisiitides või lepingu lisas 1 muudatusi või parandusi, andke klienditeenindusele sellest kirjalikult teada. Kui Te rekvisiitides ega lepingu lisas 1 muudatusi teha ei soovi, pole vaja sellest klienditeenindusele teatada. Lepingu teksti sisu osas tehtavaid muudatusi vedaja ei aktsepteeri.  Vaata ka jäätmeveo lepingu tüüptingimusi lisas 4.
Lepingu olemasolu ei ole kohustuslik, küll aga tuleb seni jäätmeveoga liitumata klientidel teenuse saamiseks klienditeenindusele teatada jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ja aadress, jäätmemahuti suurus, millega jäätmed üle antakse ja kogus, soovitud veo sagedus ja arve saaja kontaktandmed (tel.nr., e-posti aadress). Kui soovite lepingu sõlmida, allkirjastage Teile väljasaadetud leping ja saatke see e-maili või postiga või tooge ise OÜ Prügimees klienditeenindusse. Jäätmevaldajad, kes vedajaga ühendust ei võta, pannakse graafikusse standardpaketiga.
OÜ Prügimees klienditeenindus Talli tn.4 on avatud tööpäeviti kell 8-17, lõuna kell 12-13. Telefon 4531603, e-mail: saaremaa@keskkonnateenused.ee
 
Standardpakett
Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Segaolmejäätmete  regulaarne väljavedu peab toimuma  vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ja biojäätmete väljavedu üks kord 4 nädala jooksul. Biojäätmeid võib kompostida oma kinnistu piires jäätmehoolduseeskirja § 27 nõudeid järgides. Vanapaberi väljavedu võib toimuda vastavalt vajadusele (tellimisel).
 
Nõuded kogumisvahenditele
Nõuded kogumisvahenditele on sätestatud Saaremaa jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeveo teenuse osutamise lepingus ja selle lisas 2. Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid standardseid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav. Kogumismahuti ei tohi olla ületäitunud. Ületäitunuks loetakse konteinerit, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda. Mahutil peab olema kiri kinnistu aadressiga või talu nimega.
 
Tooge konteiner või jäätmekott tee äärde
Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja päevadel. Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 8.00-ks. Palume tagada veopäeval (kell 8.00-22.00) jäätmemahutile juurdepääs. Lukustatud konteinerid peavad olema avatud veopäeva hommikuks. Töötsoon jäätmemahuti ees ja mahuti kaan peavad olema puhastatud lumest ja jääst. Palume kuni 800 liitrised mahutid tühjenduspäeval paigutada jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, tasasele horisontaalsele alusele,  võimalikult jäätmeveoki peatumiskoha lähedale. Vedajal on õigus küsida konteineri käsitranspordi eest teenustasu vastavalt hinnakirjale. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema piisava kandevõimega, talvisel ajal lumest puhastatud ja vaba muudest transporti takistavatest esemetest (puuoksad). Kui veopäev langeb riigipühale, informeeritakse kliente muutunud veopäevast ettevõtte kodulehel. Veopäeva kohta saab infot ka klienditeenindusest tel. 4531603.
 
Kuidas saada vabastust, ühiskonteineri kasutamine
Kui Teile kuuluv kinnistu seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest  vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.
Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist konteinerit (jäätmekoti ühiselt kasutada ei saa). Sel juhul peab mahuti ühiskasutuse soovija esitama vallavalitsusele kirjalikult vastava taotluse.
Ühismahuti avalduse ja jäätmeveost vabastamise taotluse saab esitada: www.saaremaavald.ee/iseteenindus, piirkondlikus teenuskeskuses või vallavalitsuses Tallinna tn. 10. Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta www.saaremaavald.ee/korraldatud-jaatmevedu või tel. 4525086, e-post katrin.koppel@saaremaavald.ee
  
Teenustasudest
Hinnakiri
Jäätmeveo teenustasud ja lisateenuste tasud on kindlaks määratud hankelepingus. Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu 50% vastava mahuti teenustasust,  kui jäätmemahutit ei olnud tühjenduspäeval ettenähtud kohal või kui juurdepääs mahutile oli takistatud või jäätmemahuti oli tühi.
Vedajal on õigus nõuda 1,5 kordset teenustasu graafikuvälise tühjenduse korral, samuti juhul, kui mahuti on ületäitunud. Samuti on õigus nõuda 1,5 kordset teenustasu, kui jäätmevaldaja on jäätmekotti pannud lubatud kaalust rohkem jäätmeid.
Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt 2 kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui  jäätmemahutis olevad jäätmed ei vastanud mahutiga kogutavale jäätmeliigile või mahuti sisaldab sobimatuid jäätmeid.
Segaolmejäätmete konteineris on sobimatuteks jäätmeteks  biojäätmed, ohtlikud - ja elektroonikaseadmete jäätmed, vanarehvid, põllumajandusplast jms. Kliendid peavad samuti jälgima, et segaolmejäätmete konteinerisse ei pandaks kaalu, mõõtmete või  kuju tõttu sobimatuid jäätmeid ning mahuti tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid, samuti jahutamata ja pakendamata tuhka, ehitusprahti, aia- ja haljastusjäätmeid, vedelaid jäätmeid.   
  
Palun võtke Prügimehe klienditeenindusega ühendust, kui:
- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;
- soovite muuta konteineri tühjendussagedust
- soovite osta või rentida konteinerit
- soovite lisateenuseid
 
Palun võtke kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:
-
antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;

Tellige e-arve
Eelistame saata oma klientidele e-arveid. Palume Teil teatada Prügimehe klienditeenindusele oma e-maili aadress. Arved väljastatakse igakuiselt. Kvartaalseid arveid enam ei väljastata.
 
Kõik kliendid saavad järgmist veopäeva vaadata meie kodulehelt www.prugimees.ee , sisestades lepingu numbri vastavasse aknasse.
 
 
OÜ Prügimees                                                                         
e-post: saaremaa@keskkonnateenused.ee                                                   
Talli 4, Kuressaare 93815
klienditeenindus tel: 4531603                                                      
koduleht: www.prugimees.ee                                                     
 
Uudised ja teated
06.02.2023
Rendikonteinerite müügihinnad

Konteineri maht m3       Hind km-ta     Hind km-ga
                        0,08             28                        33,6
                        0,14             30                        36
                        0,24             35                        42
                        0,37             45                        54
                        0,6               38                        45,6                     
                        0,8               40                        48
                        1,5               50                        60
                        2,5               80                        96
                        3,5               90                       108 
                        0,66            139                      166,8
                        0,77            149                      178,8
                         1,1             169                      202,8
                                            
    
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata