KeskkonnaaruanneOÜ PRÜGIMEES KESKKONNAARUANNE


TEGEVUSED KESKKONNAALASTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
 
  • Taastumatute loodusvarade tarbimise vähendamine. Õhu saastamise vähendamine.
  • Energia kokkuhoid.
  • Jäätmete loodusesse ladestamise vähendamine
  • Pinnase ja vee saastamise vältimine
  • Kliendirahulolu tagamine
  • Töötajate rahuolu ja motivatsiooni tagamine
  • Osalemine keskkonnaalastes kampaaniates
  • Ohtlike jäätmete kogumine
  • Muude materjalide kokkuhoid

MÕÕDIKUD JUHTIMISSÜSTEEMI TULEMUSLIKKUSE HINDAMISEKS
JA JUHTIMISSÜSTEEMI TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD 2014 - 2015

 
  2014 2015
Diislikütuse üldkulu (liitrit) 30198 22746
Diislikütuse erikulu 100 km kohta (liitrit) 45,0 40,2 
Sama jäätmetonni kohta (liitrit) 5,32 4,97
Mootori - ja hüdroõli kulu (liitrit) 285 190
Tarbitud soojusenergia (MWh) 36,3 33,8
Tarbitud elektrienergia (kWh) 11903 10484
Uute konteinertualettide soetamine (tk) 0 2
Paberi kulu töötaja kohta (kg) 21,9 12,5
Veetud jäätmeid (tonni) 5680 4580
Veetud taaskasutatavaid jäätmeid (tonni) 790 670
Pretensioonide, mittevastavuste  arv 0 0
Õnnetuste (keskkonnajuhtumite) arv 0 0


2015.a. näitajate vähenemine on tingitud turuosa kaotusest Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas.
Ettevõte osaleb erinevates jäätmekäitlusalastes aktsioonides. 2014. ja 2015.aasta maikuus kogusime
koostöös Muhu ja Ida-Saaremaa valdadega ca 30 tonni elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid.
Pöörame olulist tähelepanu pädevuse ja keskkonnateadlikkusega seotud tegevustele. Ettevõtte töötajad
on 2014 -2015.a. osalenud erialastel koolitustel kokku 22 korral.
Järgime oma tegevuses kehtivaid õigusakte, milleks on eelkõige jäätmeseadus, pakendiseadus,
töötervishoiu- ja tööohutuse seadus, kemikaaliseadus, kohalike omavalitsuste jäätmehooldus-
eeskirjad jms.

OÜ PRÜGIMEES TEGEVUSED KESKKONNAALASTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS AASTAIL 2016 -2019


2016.aasta
 
Ülesanne Meetmed, tegevus Mõõdik
Jäätmeveo teekondade optimeerimine ja teeninduse efektiivsuse tõstmine Uue logistika tarkvara ja tahvelarvutite kasutuselevõtt
olmejäätmete veol
Paranenud logistika efektiivsuse näitajad, kliendirahulolu tõus
Jäätmeveo efektiivsuse tõstmine Täiendava prügiveoki varustamine GPS seadme,digifotoka ja käsikaaluga Paranenud logistika efektiivsuse näitajad, kliendirahulolu tõus
Jäätmeveo efektiivsuse tõstmine 2 prügiveoki üleviimine
alternatiivkütusele
Paranenud logistika efektiivsuse näitajad, väiksem kütusekulu
Kütuse kulu, hooldusainete kasutamise ja heitgaaside emissiooni optimeerimine Kvaliteetsete kütuste (s.h. alternatiivkütuste) õlide ja määrdeainete kasutamine.
Kord aastas vastavate tarnelepingute tingimuste ülevaatamine
Kütuse, õlide ja hooldusainete kasutamise vähenemine, õhu heitgaasidega saastamise vähenemine
Energia kokkuhoid Jälgida, et valgustus asjata ei põleks, et ei toimuks ülekütmist Kulutuste vähenemine elektrile ja soojusele


2017.aasta
 
Ülesanne Meetmed, tegevus Mõõdik
Klienditeeninduse parandamine Vastatakse vähemalt 95 %-le sissetulnud klientide kõnedele ja registreeritakse need sama päeva lõpuks Klientide kõnedele vastamise %, vastatud kirjade arv jms.
Klienditeeninduse finantsdistsipliini tugevdamine Võlgnevuste pidev jälgimine, alternatiivsete lahenduste otsimine võlgade kättesaamiseks, aktiivne koostöö omavalitsustega antud teemal. Klientide võlgnevuste vähenemise %, Lepinguliste suhete paranemine.
Taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamine Klientide teavitamine, koostöö omavalitsustega selles vallas Suurenenud taaskasutuse osa.  Ladestusmahtude vahenemine, looduse reostuse vähenemine
Masinatele tehtavate remondikulude vähendamine Varuosade üle peetava arvestuse parandamine, kvaliteetsete varuosade ostmine, vajadusel hangete läbiviimine, ühishanked Eesti Keskkonnateenustega Remondikulude vähenemine,
autode  kasutusressursi suurenemine (pikenemine), teeninduskindluse parem tagamine.
Keskkonnakaitseline aktiivsus Osalemine keskkonnaalastes kampaaniates Looduskeskkonna reostuse vähenemine


2018.aasta
 
Ülesanne Meetmed, tegevus Mõõdik
Klienditeeninduse parandamine Võimaldada klientidele kliendilepingute sõlmimine ettevõtte kodulehel (eelkõige korraldatud jäätmeveoga haaratud kliendid) Kliendirahulolu suurenemine, klientide aja ja raha kokkuhoid, parem ülevaade pakutavast teenusest.
Taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamine Kogumiskonteinerite paigaldamine Jäätmete  taaskasutusse võetud hulk.  Ladestusmahtude vahenemine, looduse reostuse vähenemine
Taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamine Big-Bag kottide kasutuselevõtt ehitusjäätmete veol Jäätmete  taaskasutusse võetud hulk.    Ladestusmahtude vahenemine, looduse reostuse vähenemine
Töötajate teadlikkuse tõstmine, võimalike tööõnnetuste ennetamine Ohutusalaste infotundide ja koolituste läbiviimine, töötajate teavitamine vahejuhtumitest Toimunud koolituste arv, töötajate tagasiside, vähenenud juhtumite ja tööõnnetuste arv
Vee säästlik kasutamine, heitvee reostuse vähendamine Veeseadmete korrasoleku tagamine, lekete kohene kõrvaldamine, vee ja pesuvahendite säästlik kasutamine Vee tarbimise vähenemine, pesuainete ja reovee hulga vähenemine


2019. aasta
 
Ülesanne Meetmed, tegevus Mõõdik
Klienditeeninduse töö  efektiivsuse tõstmine Ettevõttele uue kodulehe väljatöötamine Kliendikaebuste vähenemine ja kliendirahulolu tõus
Taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamine Kogumiskonteinerite paigaldamine Suurenenud taaskasutuse osa.  Ladestusmahtude vahenemine, looduse reostuse vähenemine
Töötajate teadlikkuse tõstmine, võimalike hädaolukordade ennetamine Praktiline õppus hädaolukorras tegutsemiseks Toimunud õppuste arv, töötajate tagasiside, vähenenud hädaolukordade arv
Paberi säästlik kasutamine e-arvete osakaalu suurendamine, kontorisisene infovahetus toimub elektroonselt, võimalusel paberi kahepoolne ja korduvkasutus. Vähenenud paberi hulk.
Tööohutuse tagamine Ohutusjuhendite regulaarne ülevaatus, parandamine, täiendamine, uute tegemine Vähenenud juhtumite ja tööõnnetuste arv

 
Uudised ja teated
06.02.2023
Rendikonteinerite müügihinnad

Konteineri maht m3       Hind km-ta     Hind km-ga
                        0,08             28                        33,6
                        0,14             30                        36
                        0,24             35                        42
                        0,37             45                        54
                        0,6               38                        45,6                     
                        0,8               40                        48
                        1,5               50                        60
                        2,5               80                        96
                        3,5               90                       108 
                        0,66            139                      166,8
                        0,77            149                      178,8
                         1,1             169                      202,8
                                            
    
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata