Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteem

 Ettevõtte keskkonnatagevuse eest vastutab juhatuse liige, keskkonnajuhtimissüsteemi koordineerimise eest keskkonnajuht. Keskkonnahoiu põhimõtteid peavad järgima kõik töötajad. Keskkonnajuhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist, mis hõlmab keskkonnapoliitika väljatöötamise, teostamise ja saavutamise ning keskkonnaaspektide juhtimisega seotud kavandamistegevust, protsesse ja vahendeid. Jälgime pidevalt oma keskkonnategevust ja kord aastas hindame selle tulemuslikkust.

 

Ettevõte analüüsib regulaarselt oma tegevusest tulenevaid keskkonnaaspekte ning hindab nende olulisust. Keskkonnaaspektide olulisuse hindamisel võtame arvesse õigusaktide nõudeid, huvirühmade seisukohti, aspekti suurust, olulisust, ulatust ja esinemise tõenäosust. Olulised keskkonnaaspektid on aluseks keskkonnaeesmärkide ja ülesannete püstitamisel.


OÜ PRÜGIMEES keskkonna- ja kvaliteedipoliitika ( juhtimispoliiitika ) aluseks on:
 • Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja muude nõuete täitmine;
 • Standardite ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008 nõuete järgimine ja pidev parendamine.

OÜ PRÜGIMEES keskkonnapoliitika ja -eesmärgid on:
 • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • masinate, seadmete, hoonete ning rajatiste heaperemehelik, kasutuseeskirjade kohane kasutamine ja hooldamine;
 • jäätmete sorditud kogumine taaskasutamiseks;
 • jäätmete ladestamise vähendamine prügilasse;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • koostööpartnerite valimine lähtudes nende keskkonnaalasest pädevusest.
 • üldsuse teavitamine ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende vähendamise viisidest intrneti koduleheküljel:  www.prugimees.ee

Kvaliteedipoliitika sisuks on:
 • ettevõtte majandustegevuse efektiivsus;
 • jäätmekäitluse teenuste kvaliteedi pidev parendamine;
 • koostöövalmidus klientide ja koostööpartneritega;
 • suund arengule (töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia kasutamine, olmetingimuste parendamine jms.);
 • meeskonnatöö ja töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused ohutu ja meeldiv töökeskkond jm.);
 • hoolitsemine ettevõtte hea maine eest.

Olulised keskkonnaaspektid ettevõtte administreerimisel, jäätmete ja fekaalide veol, konteinerite hooldusel, müügil ning rendil, konteinerkäimlate hooldusel ja rendil on järgmised:
 • Heitgaaside emissioon (kütuste põletamisel masinate, autode mootorites);
 • Kütuste, õlide, määrdeainete tarbimine;
 • Ehitiste, rajatiste, masinate, autode, seadmete, sisseseade, tööriistade, sidevahendite, kontoritarvete jms kasutus;
 • Materjaliressursi tarbimine (masinate varuosad, jms);
 • Konteinerite ja konteinerkäimlate kasutamine;
 • Elektrienergia, soojaenergia ja tsentraalvee tarbimine;
 • Tahma emissioon (kütuste põletamisel);
 • Müra teke (masinate töötamisel ja konteinerite laadimisel/tühjendamisel);
 • Territooriumi pesuvee teke;
 • Ohtlike jäätmete teke (kasutatud akud, elavhõbedalambid, vanaõlid, kütuse-, öli-, õhufiltrid, õlised kaltsud jm.);
 • Hoonetes või masinates, konteinerites tulekahju korral õhu saastamine;
 • Kemikaalide avariiline leke (kütused, õlid jms)

Ettevõtte suhtes kaudsed keskkonnaspektid on:
 • Kliendiomandi kahjustused (nt konteineri, haljastuse, värava jms rikkumised)
Ettevõtte suhtes olulised positiivsed keskkonnaspektid on:
Taaskasutatavate jäätmete eraldikogumine (ehitus-lammutus jäätmed, paber, klaas, plast- ja metaltaara, vanamööbel, elektri- ja elektroonikaromu jt).

 

 

Uudised ja teated
06.02.2023
Rendikonteinerite müügihinnad

Konteineri maht m3       Hind km-ta     Hind km-ga
                        0,08             28                        33,6
                        0,14             30                        36
                        0,24             35                        42
                        0,37             45                        54
                        0,6               38                        45,6                     
                        0,8               40                        48
                        1,5               50                        60
                        2,5               80                        96
                        3,5               90                       108 
                        0,66            139                      166,8
                        0,77            149                      178,8
                         1,1             169                      202,8
                                            
    
Kõik uudised
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata